Pigzilla Giant Sandwich

Pigzilla Giant Sandwich
Pigzilla Giant Sandwich
Now playing...
3:17
Roast Beef & Eggplant Sandwich
Roast Beef & Eggplant Sandwich
Now playing...
2:19
Cheese Steak Sandwich
Cheese Steak Sandwich
Now playing...
2:16
Nacho-Abuelitos-Grilled-Cheese
How to Make an XXL Nacho Cheese Toastie
Now playing...
3:43
Turkey Sandwich
Turkey Sandwich
Now playing...
1:36
Brooklyn Cuban Sandwich
Brooklyn Cuban Sandwich
Now playing...
2:46
Popular Pork Belly Sandwich
Popular Pork Belly Sandwich
Now playing...
1:57
Juicy Beef Dip Sandwich
Juicy Beef Dip Sandwich
Now playing...
1:37
Chicken-Fried Oyster Sandwich
Chicken-Fried Oyster Sandwich
Now playing...
2:24
Colossal's Meatloaf Sandwich
Colossal's Meatloaf Sandwich
Now playing...
1:50

Watch These Next